Nabízené pojištění

KOOPERATIVA pojišťovna, a. s. 

 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění majetku občanů
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • Pojištění malých a středních podnikatelů
 • Pojištění průmyslu a podnikatelů
 • Pojištění hrazené zaměstnavatelem
 • Pojištění firemních vozidel

Pojištění majetku občanů

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým rizikům – veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům jako je dočasné přepětí v síti nebo rozbití skla. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti – pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či Váš pes způsobí škodu.

Hlavní výhody pojištění domácnosti:

 • kompletní pojistná ochrana již v základní variantě
 • pojištění pojištění na novou cenu - náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • minimální počet limitů, který není potřeba pro běžně vybavenou domácnost navyšovat
 • nadstandardní místní platnost pojištění
 • pojištění se vztahuje i na věci uložené v nebytových prostorech (např. sklepě nebo garáži)
 • za velmi výhodných podmínek lze připojistit příslušenství bytu a stavební součásti
 • atraktivní systém slev - např. za způsob zabezpečení bytu až do výše 20%, za roční placení pojistného 5%,...
 • náhradní ubytování - stane - li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám přiměřené náklady na náhradní ubytování

Další informace o pojištění
Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn 

 • PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí:
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • odcizení (krádež, loupež)
  • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
 • KOMFORT zahrnuje následující pojistná nebezpečí: 
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • odcizení (krádež, loupež)
  • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
  • dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti
  • únik vody z akvária
  • poškození nebo zničení osazených skel jakoukoli nahodilou událostí

Předmět pojištění – co vše je pojištěním domácnosti kryto 

 • movité věci, které tvoří zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) a věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...)
 • cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)
 • příslušenství a stavební součásti bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

Jak správně určit pojistnou částku 

 • na základě plochy bytu a kategorie jeho vybavenosti Vám jednoduše pomůžeme zjistit minimální pojistnou hodnotu věcí
 • výši pojistné částky si pak po konzultaci s naším obchodním zástupcem zvolíte sami. Jde o klíčový údaj, neboť znamená maximální finanční částku, kterou Vám pojišťovna v případě vzniku pojistné události vyplatí

Místní platnost pojištění Toto pojištění Vám poskytuje pojistnou ochranu proti škodám vzniklým: 

 • ve Vašem bytě a jeho příslušenství (např. balkon, lodžie)
 • v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž)
 • ve společných nebytových prostorách domu (např. kočárek v kočárkárně)
 • pojištění se dále vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění, a to na věcech, které člen Vaší domácnosti:
  • měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení)
  • odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (jde o případy krátkodobého účelného přerušení bezprostředního užívání věci - např. pokud věci odložíte v uzamčeném hotelovém pokoji či chatě, v zaměstnání, apod.)
  • předal za účelem poskytnutí služby (např. do opravny)

Další výhody pojištění domácnosti >
Vstřícné a srozumitelné limity plnění pojišťovny 
Velmi podstatnou skutečností je, že od výše pojistné částky se u pojištění domácnosti odvíjejí tzv. limity plnění, které jsou stanoveny pro vybrané skupiny rizikových věcí a pro pojistné události, při nichž škoda vznikne mimo Váš byt. 

 • počet limitů je minimální
 • jejich výši si určíte sami zvolením varianty pojištění
 • pro běžně vybavenou domácnost nevzniká nutnost zvyšovat je (tzn. připlácet pojistné)
 • neexistuje zásadní omezení pojistného plnění za jednotlivou věc

Pojištění na novou cenu 
Pokud vznikne škoda na zánovních věcech, obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události. U cenností a věcí zvláštní hodnoty je pak pojistné plnění vstřícně limitováno jejich obecnou (tržní) cenou. 
Náhradní ubytování 
Stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám i přiměřené náklady na náhradní ubytování, a to u varianty pojištění PRIMA až do výše 30 tis. Kč nebo u varianty KOMFORT až do výše 60 tis. Kč. 
Propracovaný systém slev 

 • v případě lepšího zabezpečení Vašeho bytu než je pojišťovnou předepsán, můžete získat slevu až 20 %
 • při ročním placení pojistného sleva 5 %
 • pokud se Váš byt nachází v budově u Kooperativy již pojištěné máte nárok na slevu 10 %

Faktory ovlivňující výši pojistného 

 • výše pojistné částky nebo limitu plnění
 • místo, kde se nachází pojištěný byt; Kooperativa při stanovení pojistných sazeb bere v úvahu rozdílnou rizikovost jednotlivých měst a obcí
 • míra rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se byt nachází
 • domácnost ve vyšším – bezpečném podlaží považujeme za nerizikovou z hlediska povodně/záplavy

Široké možnosti připojištění 
V rámci pojištění domácnosti lze dále sjednat následující pojištění: 

 • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě slouží k úhradě škod, které způsobíte Vy nebo člen Vaší domácnosti třetí osobě na zdraví nebo životě, na věci, jiné majetkové škody, dále náklady nutné k Vaší právní ochraně a náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou.
 • pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím)
 • pojištění garáže a věcí v ní uložených (týká se věcí na jiné adrese, než je Váš byt)
 • pojištění právní ochrany (pojišťovna uhradí náklady spojené s uplatněním Vašeho nároku vůči jinému subjektu), které se vztahuje na:
  • náhradu škody
  • trestní a přestupkové právo
  • závazkové právo
  • vlastnické a nájemní právo
  • sousedské právo
  • pracovněprávní spory

Pojištění rodinného domu

Pojištění rodinného domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno 
Hlavní výhody pojištění rodinného domu: 

 • kompletní pojistná ochrana již v základní variantě
 • pojištění pojištění na novou cenu – náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • flexibilní limit plnění pro ostatní objekty možnost indexace - aktualizace pojistné částky v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu
 • sleva 25 % pro rodinné domy ve výstavbě, která nezaniká kolaudací budovy

Další informace o pojištění 
Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí
Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn 

 • PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí:
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
 • KOMFORT zahrnuje následující pojistná nebezpečí:
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
  • odcizení (krádež, loupež)
  • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
  • poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel

Předmět pojištění 

 • trvale obývaný rodinný dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě)
 • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rodinnému domu
 • movité věci, tedy stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (i stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště Další připojištění pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti – Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna proti všem rizikům.

Pojištění bytového domu

Pojištění bytového domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojeno 
Hlavní výhody pojištění bytového domu:

 • kompletní pojistná ochrana již v základní variantě pojištění PRIMA
 • pojištění na novou cenu – náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • flexibilní limit plnění pro ostatní objekty
 • možnost indexace - aktualizace pojistné částky v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu
 • sleva 5 % při ročním placení pojistného

Další informace o pojištění 
Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí 
Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn 

 • PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí:
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
 • KOMFORT zahrnuje následující pojistná nebezpečí:
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
  • odcizení (krádež, loupež)
  • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
  • poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel

Předmět pojištění 

 • bytový dům - zachovalý a udržovaný, včetně stavebních součástí a příslušenství (včetně bytového domu ve výstavbě)
 • ostatní objekty, včetně stavebních součástí a příslušenství, které jsou zachovalé a udržované (garáže, bazény, ploty, chodníky) a nacházejí se na pozemku náležejícím k bytovému domu
 • stavební materiál - věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště)

Široké možnosti připojištění 

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti – Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost
 • připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna proti všem rizikům.

Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti

Pojištění rekreačního objektu chrání Vaši chatu či chalupu a její vybavení před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Pojištěny budete mít i elektromotory proti škodám způsobeným zkratem a přepětím. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, která je s vlastnictvím nemovitostí neodmyslitelně spojena. 
Hlavní výhody pojištění rekreační budovy a domácnosti:

 • kompletní pojistná ochrana proti všem živelním pojistným nebezpečím již v základní variantě pojištění PRIMA
 • pojištění na novou cenu
 • pojištění podle individuálních potřeb
 • garance aktuální výše pojistné částky a limitů pojistného plnění - je - li sjednána tzv. indexace

Další informace o pojištění 
Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí 
Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Vaše rekreační nemovitost nebo domácnost pojištěna: Pojištění rekreační budovy: 

 • PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí: 
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
 • KOMFORT zahrnuje následující pojistná nebezpečí: 
  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
  • odcizení (krádež, loupež)
  • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
  • poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel

Pojištění rekreační domácnosti: 

PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí:

 • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)

Komfort zahrnuje následující pojistná nebezpečí: 

 • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
 • odcizení (krádež nebo loupež)
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci (vandalismus)

Předmět pojištění - rekreační budova 

 • přechodně obývaná rekreační budova, která je zachovalá a udržovaná a je ve vlastnictví pojištěného (i budova ve výstavbě)
 • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově
 • stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště

Rekreační domácnost 

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení rekreačního objektu a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...)

Široké možnosti připojištění 
V rámci pojištění rekreačního objektu lze dále sjednat následující druhy pojištění: 

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti – Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto připojištění zajistí úhradu případných škody, vzniklých v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, za které nese majitel odpovědnost
 • dodatkové připojištění skel - podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.
 • pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím)

Pojištění bytové a nebytové jednotky

Pojištění bytové a nebytové jednotky poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem nebo poškození elektromotorů. Je určeno pro majitele bytů a hlavně pro ty, kteří financují koupi bytu prostřednictvím hypotéky. 
Hlavní výhody pojištění bytové a nebytové jednotky:

 • komplexní pojistná ochrana proti všem živelním nebezpečím již v základní variantě pojištění
 • pojištění na novou cenu – náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • možnost indexace - aktualizace pojistné částky v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu
 • pro jednotky ve výstavbě sleva 25 %

Další informace o pojištění 
Varianty pojištění dle pojištěných nebezpečí 
Zvolením varianty si určíte, proti kterým pojistným nebezpečím bude Váš majetek pojištěn 

 • PRIMA zahrnuje následující pojistná nebezpečí: živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních) pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
 • KOMFORT zahrnuje následující pojistná nebezpečí: živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních) pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí odcizení (krádež, loupež) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus) poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel

Předmět pojištění – co vše je pojištěním kryto 

 • byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu
 • nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu
 • sklepní kóji, garáž, které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem
 • stavební materiál (stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné jednotky, stavební mechanismy).

Propracovaný systém slev 

 • při ročním placení pojistného sleva 5 %
 • pro jednotky ve výstavbě sleva 25 %

Široké možnosti připojištění 
V rámci pojištění rekreačního objektu lze dále sjednat následující druhy pojištění: 

 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
 • dodatkové připojištění skel - tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům